ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

DSC_2500
DSC_2495
DSC_2508
DSC_2526
DSC_2549
DSC_2516
DSC_2636
DSC_2700
DSC_2540
DSC_2561
DSC_2611
DSC_2476

เมื่อเร็วๆ นี้ งานสหกิจกศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ซึ่งมีนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจาก 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการ การเงิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ และธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการกว่าคน 700 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษโดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท (ถาวรบรรจบ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานกลุ่ม เพื่อชีวิตดีงาม และ คุณเรวัต สังข์ช่วย (DJ พี่น้ำเย็น) FM 105 คลื่นสีขาว ซึ่งการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ กรอบแนวคิด และเห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการเขียนรายงานโครงงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ