ข่าวกิจกรรม

“โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับ ปวช.”

ม.ราชมงคลพระนคร ดัน!! นักศึกษา ปวช. เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม-สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตในวัยเรียน ร่วม “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับ ปวช.” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) ที่เข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา” 2561 และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุสงค์ เพื่อให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ได้ศึกษาและเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จิรยธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในวัยเรียน รู้จักการทำงานเป็นทีม การสมานสามัคคี การสร้างสรรค์แนวคิดเชิงบวกและการแก้ไขปัญหา และได้ศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยการจัดโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษา เช่น การศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ณ พระราชวังบางปะอิน การศึกษาดูงานและเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม ฟังเทศนาธรรม วัดนิเวศธรรมประวัติฯ การศึกษาดูงานและเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา กิจกรรมกลุ่มสอดแทรกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ความศรัทธาในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมกลุ่มสอดแทรกเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม การสมานสามัคคี การสร้างสรรค์แนวคิดเชิงบวกและการแก้ไขปัญหา กิจกรรมกลุ่มสอดแทรกความมีวินัย ความซื่อสัตย์ และกิจกรรมกลุ่มสอดแทรกเรื่องการละเว้นจากสิ่งเสพติด ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแกรนด์โฮเท็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพข่าว งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ