ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2559


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2559

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ” ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก ท่านรองฯ ต่อศักดิ์ อัศวเหม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี คุณพิชญา ศิวะพิรุฬห์เทพ ประธานองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ในการนี้ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติเข้าร่วมโครการ

การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีในชุมสมุทรปราการ ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สนับสนุนให้กลุ่มสตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพโดยใช้วิถีชีวิต ในการจัดโครงการครั้งนี้มีกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพมากกว่า 10 อาชีพ โดยวิทยากรฝึกอบรมอาชีพจาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหาระุรกิจ ได้แก่ อาชีพขนมชั้นดอกกุหลาบ อาชีพเกี๊ยวซ่า อาชีพบลูเบอร์รี่ชีสพาย อาชีพพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน อาชีพลาบหมูทอด อาชีพประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้า อาชีพจัดพวงหรีดดอกไม้สด อาชีพขนมจีบกุ้งหมู อาชีพกระทงทอง อาชีพสาคูแคนตาลูปนมสดเกล็ดหิมะ และทับทิมกรอบ ได้รับความสนใจจากลุ่มสตรีในชุมชนจังหวัดสมุทรปรากรเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก