ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ “พัฒนาบุคคลากรสายวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน” โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง สมรรถนะบุคลากรในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ,วิธีคิด วิธีทำงาน ในโลกแห่งการแข่งขัน, ปรับวิธีคิด เสริมสมรรถนะทีมงาน และหลอมรวมปัจเจกชน สู่องค์กรคุณภาพ วิทยากรโดย อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย และคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 60 คน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก