ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาอาจารย์ก้าวทันโลกธุรกิจ ( ณ จังหวัดน่าน)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ปริญญา มากิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาอาจารย์ก้าวทันโลกธุรกิจ ณ จังหวัดน่าน โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการกว่า 65 ท่าน ซึ่งต่อเนื่องจากวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2560 และได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ร่วมพลัง คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกธุรกิจ ” เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ และ การสร้าง Team work เพื่อขับเคลื่อนองค์กร โดย คุณวรัญญาณ์ ศรีวงศ์ และคณะ จากนั้น วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่