ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อเร็วๆ นี้ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัด “โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ” เพี่อให้ผู้นำนักศึกษาได้บ่มเพาะ กล่อมเกลา และปลูกจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำที่ดี และเป็นสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ให้มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่กระทบโดยตรงต่อเพื่อนนักศึกษาและปัญหาของส่วนรวม โครงในครั้งนี้เป็นกิจกรรรมในรูปแบบกิจกรรมธรรมมะและนันทนาการ โดยผู้นำนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติธรรม สวดมนต์-ทำวัตร นั่งสมาธิ และได้ทำกิจกรรมนันทนาการไปด้วย อาทิเช่น กิจกรรมการทำบ้านดิน การย่ำดิน การปลูกต้นไม้ การทำปุ๋ยหมัก เมื่อวันที่ 26 -28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนธรรมปัญจอารามเม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmutpbus