ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้น้ำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ณ สวนธรรมปัญจอารามเม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นมุ่งเน้นในการการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบแก่ ตนเอง ชุมชน และสังคม รวมไปถึงระหว่างจัดโครงการยังได้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคีและมีจิตอาสาอีกด้วย และในการจัดโครงการครั้งนี้มีนักศึกเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ