ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน”

     คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน” โดยมี ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และในการนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยของแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อที่จะทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นมาตรฐานเดียวกัน และผู้ปฏิบัติงานได้ทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใดและกับใคร อีกทั้งยังทำให้ข้อผิดพลาดในการทำงานลดน้อยลงและบุคลากรสามารถทำงานแทนกันได้อย่างเป็นระบบ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2560 ณ รีสอร์ทบ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพข่าวเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ <<
จัดโดย งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าว/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ