ข่าวกิจกรรม

โครงการ “พัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปวช.”

โครงการ “พัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปวช.”
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร จัดโครงการ “พัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษและเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิเศษ วัฒนวิฑูร ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร (พ.พ.) รุ่น 2508 เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีธรรมชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องเรียน 7205 ตึก 90ปี