ข่าวกิจกรรม

โครงการ “พี่สอนน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันอนาคต”


นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ห้อง ปบบ.57/2 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้ร่วมกันจัดโครงการ “พี่สอนน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันอนาคต” ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านจิตอาสาโดยการช่วยกันทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของมูลนิธิ ไม่ว่าจะเป็นการถางหญ้าสำหรับเป็นที่จอดรถให้แก่ทางมูลนิธิ การเช็ดกระจก ขัดมุ้งลวด และดูแลความเรียบร้อยในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังมีการสร้างกิจกรรมให้กับน้องๆที่มูลนิธิ โดยการสอนประดิษฐ์กระเป๋าเงินจากกล่องนม นอกจากนี้ยังมีการรับบริจาคเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปซื้อสิ่งของและปัจจัยต่างๆที่ทางมูลนิธิขาดแคลนและนำไปมอบให้แก่ทางมูลนิธิ นับเป็นอีกโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ทำความดีและมีจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกัน เสริมสร้างความสามัคคี และมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการช่วยเหลือผู้อื่น เเละได้รู้จักนำสิ่งของเหลือใช้รอบตัวมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
ขอบคุณภาพข่าว : สาขาบัญชี

รับชมภาพเพิมเติมได้ที่ : คลิก