ข่าวกิจกรรม

โครงการ “สองมือน้องเพื่อคลองสะอาด”

Print

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เผยโครงการ “สองมือน้องเพื่อคลองสะอาด”
เพื่อตอบสนองนโยบาย การรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ของท่าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
และยังเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษน้ำ
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบคลองผดุงกรุงเกษมซึ่งอยู่ใกล้
กับมหาวิทยาลัยให้สะอาด คูคลองไม่อุดตัน ช่วยระบายน้ำในหน้าฝน โดยโครงการนี้จะถูกจัดขึ้นใน
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.บริเวณรอบคลองผดุงกรุงเกษม