ข่าวกิจกรรม

โชว์ศักยภาพด้านวิชาชีพบัญชี “จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยประทานพระองค์โสมสวลีฯ” งานครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โชว์ศักยภาพด้านวิชาชีพบัญชี “จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยประทานพระองค์โสมสวลีฯ” งานครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5” ชิงถ้วยประทานพระองค์โสมสวลีฯ ในระดับอาชีวศึกษา ปวช. และ ปวส. เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยการจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีบัญชีได้เต็มศักยภาพ และสร้างเครือข่ายกับสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน นำไปสู่ความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพบัญชีอย่างยั่งยืน มีนักศึกษาจากวิทยาลัยทั่วประเทศให้ความสนใจ เข้าร่วมแข่งขัน จำนวนกว่า 95 ทีม ปรากฎว่า ทีมที่ชนะเลิศในระดับ ปวส. ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก และทีมที่ชนะเลิศ ในระดับ ปวช. ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการบางนา ได้รับถ้วยประทานพระองค์โสมสวลีฯ และเงินรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าวเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร