ข่าวประชาสัมพันธ์

🤝ขอความร่วมมือนักศึกษาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ในการติดต่อประสานงาน

#ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับติดต่อนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ