ข่าวกิจกรรม

“14 ปี RMUTP Goes Digital Goes Goes Green ”

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานนิทรรศการทางวิชาการ ครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “14 ปี RMUTP Goes Digital Goes Goes Green ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตร์จารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธาน เปิดงาน “14 ปี RMUTP Goes Digital Goes Goes Green” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตมืออาชีพด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจได้ร่วมจัดโครงการและกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ขึ้น เช่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยประทานพระองค์โสมสวลีฯ โครงการสัมมนาสัปดาห์วิชาการและงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 การแข่งขันโลจิสติกส์ กิจกรรม Marketing Plan contest Honda ครั้งที่11 การอบรมและการแข่งขันทักษะการออกแบบระบบเครือข่าย Cisco ICT Competition Rmutp (Bus) 2018 การประกวดคลิปวีดิโอประกอบเพลง ภายใต้หัวข้อ “บทเพลงชื่นชอบ รอบรั้ววังสน” สาขาวิชาระบบสารสนเทศ บูธนิทรรรศการบิรการวิชาการแก่สังคม บูธแสดงผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น บูธแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะบริหารธุรกิจ บูธรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ ปวช. และ ป.ตรี การอบรมพิเศษ หัวข้อ“การจัดการ กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการงานธุรกิจ และแข่งขัน Drop test” สาขาวิชาการจัดการ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าวเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร