บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)
บช.บ.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Acc.

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

กลุ่มวิชา
- การบัญชีการเงิน
- การบัญชีบริหาร
- การสอบบัญชี

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 13,000 บาท
- ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้ทำบัญชี สอบบัชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร นักบัญชีบริหาร นักวิเคราะห์ทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินและบัญชี