บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)
บช.บ.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Acc.

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

กลุ่มวิชา
- การบัญชีการเงิน
- การบัญชีบริหาร
- การสอบบัญชี และภาษีอากร
- เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 13,000 บาท
- ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
(3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้ทำบัญชี สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
นักบัญชีบริหาร นักวิเคราะห์ทางการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี
นักการศึกษาและเทคโนโลยีทางบัญชี นักวิชาการบัญชีและการเงิน