บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (การจัดการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Management)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

แขนงวิชา
- การจัดการทั่วไป
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 12,000 บาท
- ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ
- บริหารในภาคธุรกิจและภาครัฐ
- นักวิชาการนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปองค์กรภาครัฐและเอกชน
- การกระจายสินค้าและการจัดซื้อจัดจ้าง