บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (การจัดการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Management)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

กลุ่มวิชา
- กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
- กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 12,000 บาท
- ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าหรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน หรือ
(3) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
(4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปในองค์การภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการวิเคราะห์แผนและนโยบายภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการ/ผู้ช่วยนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการฝึกอบรม
- เจ้าหน้าที่ด้านพนักงานสัมพันธ์
- ผู้ประกอบการธุรกิจ