ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

 

รายละเอียดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
- เกรดเฉลี่ยสะสม (4 ภาคการศึกษา) 3.00 ขึ้นไป

การรับสมัคร
- ทางเว็ปไซต์ที่ www.rmutp.ac.th หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
- สมัครด้วยตนเองที่ คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี (File PDF.)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
- สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา)
- ใบรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

การสอบคัดเลือก (รอบโควตา)
-  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
- สอบสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือก (รอบรับตรง)
- สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ แะความรู้ทั่วไป
- สอบสัมภาษณ์