บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Business Administration Program

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.ด.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Doctor of Business Administration

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
D.B.A.

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (File PDF.)

แขนงวิชา
-
-

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ 99,000/ภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน 40,000/ภาคการศึกษา  ตลอดหลักสูตร 594,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

- ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ โดยระดับปริญญาโทต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน
- ได้คะแนนการสอบ TOEFL ระดับค่าคะแนน 550 หรือเทียบเท่าของสถาบันด้านภาษาที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ CU TEP , TU GET ระดับค่าคะแนน 550 หรือ IELT ระดับ 6.5
- มีประสบการณ์ด้านวิจัย และมีผลงานด้านบริหารธุรกิจที่อ้างอิงได้
- เป็นนักวิจัยหรืออาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทางด้านบริหารธุรกิจที่อ้างอิงได้และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ
- มีประสบการณ์ในการทางานไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- ผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
- อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร