บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration
(Logistics and Supply Chain Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

แขนงวิชา
-

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 12,000 บาท
- ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

(1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสายวิชา หรือเทียบเท่า หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
(3) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ
- นักวิเคราะห์และวางแผนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและกระจายสินค้า
- หนักงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและที่เกี่ยวข้อง
- นักวิชาการศึกษา หรือที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน