ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Asst. Prof. Dr. Suwit Vaitip
Vice-Dean for Administrative
E-mail : suwit.v@rmutp.ac.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีเจ้าหน้าที่งานสารบรรณเจ้าหน้าที่งานบุคลากรเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรเจ้าหน้าที่งานเอกสารและการพิมพ์เจ้าหน้าที่งานการเงินและงานบัญชีเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
personnel_1


นางสาวชุติมา บุญรอด
Miss.Chutama Boonrod
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี
E-mail :chutima.b@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2109
DO02

นางวิจิตรา แย้มเดช
Mrs.Vijittra Yamdech
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี
E-mail :vijitra.y@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2002
DO03

นางสาวศิริพร เสียงอ่อน
Miss.Siriporn Seangoon
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี
E-mail :siriporn.se@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2002
DO04

นางสาววรรณวิศา อุ่นจอก
Miss.Wanwisa Unjok
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายบริหาร
E-mail :Wanwisa.u@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2302
Correspondence001

นางสาวปิยะพร น้อยเจริญ
Piyapohn Noichareon
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสารบรรณ
E-mail :piyapohn.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2108
Correspondence002

พลอยไพลิน พานิชดี
ploypailin panichdee
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสารบรรณ
E-mail :ploypailin.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2108
personnel_1


นางสาวชุติมา บุญรอด
Miss.Chutama Boonrod
หัวหน้างานบุคลากร
E-mail :chutima.b@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2109
personnel_2

นางสาวชลิตตา ภมรพล
Miss.Chalitta Pamornpon
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานบุคลากร
E-mail :chalitta.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2109
personnel_2

นนางสาวสุจินดา ไกรษรศรี
Miss.Sujinda Kraisornsri
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานบุคลากร
E-mail :Sujinda.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2109
Mar-N01
อาจารย์มันทนา รังษีกุล
Mrs. Mantana Rangsrikul
: ผู้ช่วยคณบดี
: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
: หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

E-mail : mantana.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112
 building001

นางสาวมรกต ยิ้มนิยม
Miss.Morakot Yimniyom
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
E-mail :apple_3230@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2111
 building003

นายสุจิน ยิ้มเนียม
Mr.Suchin Yimniam
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
E-mail :sim_ple@hotmailc.om
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2111
 building002

นายบรรชา หลีช้างใต้
Mr.Buncha Leechangtai
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
E-mail :bunchana@gmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2111
 car002

นายสุระศักดิ์ แย้มเดช
Mr.Surasak Yamdej
พนักงานขับรถ
E-mail :surasak_y@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112
 car003

นายสมพงษ์ เอี่ยมคง
Mr.Sumpong Iamkong
พนักงานขับรถ
E-mail :sompong3143@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112
ccd01
ทิชัย อินทนิล
Tichai Intanin
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
E-mail : tichai.i@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2103
ccd03
นปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน
Napapach Thirapattanapokin
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสื่อสารองค์กร
: ปฏิบัติหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม

E-mail : napapapch.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2103
ccd02
วัชณิญา ใจหาญ
Watchaniya jaihan
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสื่อสารองค์กร
E-mail : Watchaniya.j@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2101
ccd04
วรวุฒิ ยะสุตา
WORAWUT YASUTA
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสื่อสารองค์กร
E-mail : worawut.y@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2103
document_1

นางสาวตฤภร พระพรชัย
Miss. Tarueporn Prapronchai
หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์
E-mail :tarueporn.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2106
document_2

นางสาวจิตภักดิ์ โตวิเวก
Miss. Jutarat Phochan
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานเอกสารการพิมพ์
E-mail :jutarat.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2106
finance_1

นางสาวมลิวรรณ ชัยฮะนิจ
Miss. Maliwan Chaihanich
หัวหน้างานการเงิน
E-mail :maliwan.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
finance_2

นางสาวกาญจนา กูรสุรพงศ์
Miss. Kanchana Koonsurapong
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานการเงิน
E-mail :kanchana.ko@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
fin006

นางสาววันวิสา ไชยมหาบุตร
Miss.Wanwisa Chaimahabud
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานการเงิน
E-mail :wanwisa.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
account_1

นางสาวกวิสรา แป้นพรหม
Miss. Kavisara Panprom
หัวหน้างานบัญชี
E-mail :kavisara.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2105
account_1

นางสาวพรสวรรค์ สามทอง
Miss. Phonsawan Samthong
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงาน งานบัญชี
E-mail : phonsawan.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2105
account_1

นางสาวปานชนก อักษรทอง
Miss Panchanok Aksontong
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานการเงิน
E-mail :panchanok.a@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2105
parcel_3

นางณฤสร วิชิต
Miss. Pimsiri Vichit
หัวหน้างานพัสดุ
E-mail :pimsiri.v@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107
parcel_1

นางณฐิชยา ถุงทอง
Miss. Natichaya Thungthong
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานพัสดุ
E-mail :natichaya.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107
parcel_4

นางสาวอารดา เรืองศักดิ์ภักดี
Miss. Arada Ruengsakpakdee
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานพัสดุ
E-mail :arada.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107
002

นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์จันทร์
Miss. Jutarat Phochan
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานพัสดุ
E-mail :jutarat.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107