คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีพุทธศาสนา “พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยมี […]

“โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม […]

“การบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “บทบาท พ่อ-แม่ ในศตวรรษที่ 21”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ดร.พรวรรณ มากลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุติพร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “บทบาท […]

ด่วน !!! ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนละ 6,500 บาท)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี […]