ข่าวกิจกรรม

BUS Channel อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมต้อนรับ คณบดี อาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Shih chien university (USC), Taiwan

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2558) เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์กำพร สุวรรณฉิม หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ อาจารย์ธนภณ รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์รัตนาวลี ไม้สัก หัวหน้างานการจัดการความรู้ KM ให้การต้อนรับ          Dr. Chiang Ku Fan คณบดี Robert.T.J.HSEUI ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร อาจารย์ Dr. Winnie M Song และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Shih chien university (USC), Taiwan ประเทศไต้หวัน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับและร่วมกิจกรรม cup song  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และนักศึกษาดังกล่าวได้ร่วมหารือด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) อาคารมงคลอาภา