ข่าวกิจกรรม

Bus Channel กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษา Shin chien university (USC), Taiwan

#ความร่วมมือทางด้านวิชาการหรือ MOU ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และมหาวิทยาลัย Shin chien university (USC), Taiwan ประเทศไต้หวัน
อาจารย์ Dr.Winnie M Song พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 24 คน มหาวิทยาลัย Shin chien university (USC), Taiwan ประเทศไต้หวัน ได้เดินทางมายังคณะบริหารธุรกิจ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการเรียน-การสอนโดยอาจารย์ Dr.Winnie M Song ได้ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชาการจัดการการตลาด ทั้งนี้ศึกษาไต้หวันจะร่วมเรียนในรายวิชาดังกล่าวกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนครั้งนี้ โดยการเรียน-การสอนในคาบแรกได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และละลายพฤติกรรมให้นักศึกษาได้ทำความรู้จัก สร้างคุ้นเคย เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน และส่งเสริมในการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ L301 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ