งานวิจัยและพัฒนา

งานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560งานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561งานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2562งานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2562

ลำดับ
ข้อมูล
PDF
1
เจ้าของผลงาน : ดร.รัตนาวลี ไม้สัก
ชื่อผลงาน :STEM integration in lo T projects
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ : International Conference on Innovative Practices in Science Engineering, Computer and Information Technology @Tokyo, Japan, 25 - 26 August 2018 ISBN : 987-623-6562-09-5
View
2
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศพร มุ่งวิชา
ชื่อผลงาน :Market Opportunity for Herbal Cosmetics under Culture
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ : The 6th International Social Sciences and Business Research Conference @Katholieke Universitieit Leuven, Belgium 29 August – 1 September 2018
View
3
เจ้าของผลงาน : ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา
ชื่อผลงาน :Influence of Integrated Marketing Communications in Online Social Networking on Clothing Purchase of ASEAN Consumers
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ : The 8th International Conference on Trade, Business, Economics and Law, ISBN: 978-1-1911185-62-8 (Online) @Cambridge University, Cambridge, United Kingdom, 23 - 25 July 2018
View
4
เจ้าของผลงาน : อาจารย์สุวีณา รุ่งโรจน์รัตนากร, ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา, อาจารย์ศิริภรณ์ ศิลปวานิช และอาจารย์กรรณิการ์ จะกอ
ชื่อผลงาน :Explaining and Forecasting for Thai Clothing Export under ASEAN Free Trade Area (AFTA)
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ : The 8th International Conference on Trade, Business, Economics and Law, @Cambridge University, Cambridge, United Kingdom, 23 - 25 July 2018
View
5
เจ้าของผลงาน : ดร.อารีย์ มยังพงษ์
ชื่อผลงาน :การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับบัณฑิตใหม่ก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย Clothing Purchase of ASEAN Consumers
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ : การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 8 “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
View
6
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริบุปผา อุทารธาดา
ชื่อผลงาน : Diagnosing Viable SME Cultural Agency and Capabilities
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ : Humanities and Social Sciences Research Promotion Network National and International Conference ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561
View
7
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์เกมกระดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเกมกระดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การในประเทศไทย
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ :การประชุมวิชาการระดับชาติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปกร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 :
กระบวนทัศน์: การจัดการสมัยใหม่ในบริบทประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
View
18
เจ้าของผลงาน : ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ ดร.พัทรียา เห็นกลาง และ อาจารย์วรรณวิมล นาคทัด
ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 297-311. (เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561)
View
9
เจ้าของผลงาน : อาจารย์เกียรติศักดิ์ ลาภพาณิชยกุล
ชื่อผลงาน : The readiness of information technology of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon for educational communication to ASEAN
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ : 3rd International Conference on Innovations & Sustainable Development in Sciences, Management & Technology @Bangkok, Thailand, 7 - 8 July 2018
View
10
เจ้าของผลงาน : อาจารย์เกียรติศักดิ์ ลาภพาณิชยกุล
ชื่อผลงาน : Development of Email and SMS Based Notification System to Detect Abnormal Network Conditions: A Case Study of Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Thailand
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ : 3rd International Conference on Intelligent Informatics and BioMedical Sciences, Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University ณ Emerald Hotel ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2561
View