เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร

Man30
อาจารย์มณีรัตน์ รัชตกุลพัฒน์
Mrs. Maneerat Ratchatakulpat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
E-mail : Maneerat.r@rmutp.ac.th
ccd01
ทิชัย อินทนิล
Tichai Intanin
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสื่อสารองค์กร
E-mail : tichai.i@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2103
ccd02
วัชณิญา ใจหาญ
Watchaniya jaihan
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสื่อสารองค์กร
E-mail : Watchaniya.j@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2101