เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร

ccd01
ทิชัย อินทนิล
Tichai Intanin
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2103
ccd03
นปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน
Napapach Thirapattanapokin
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสื่อสารองค์กร
: ปฏิบัติหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2103
ccd02
วัชณิญา ใจหาญ
Watchaniya jaihan
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสื่อสารองค์กร
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2101
ccd04
วรวุฒิ ยะสุตา
WORAWUT YASUTA
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสื่อสารองค์กร
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2103