ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Dr.Rattanavalee Maisak
Dean of The Faculty of Business Administration
E-mail : [email protected]

 

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Asst. Prof. Dr. Suwit Vaitip
Vice-Dean for Administrative
E-mail : [email protected]

อาจารย์นิพล แก่นโกมล
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Mr. Nipon Kankomon
Vice-Dean for Planning
E-mail : [email protected]

อาจารย์บุญเรียม ทะไกรราช
ผู้ช่วยคณบดี
Miss. Boonriem Tagairach
Assistant to the Dean
E-mail : [email protected]

อาจารย์นวรัตน์ ชวนะโชติ
ผู้ช่วยคณบดี
Miss Nawarat Chowanachote
Assistant to the Dean
E-mail : [email protected]

ดร.ศรีสุดา อินทมาศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Dr.Srisuda Intamas
Vice-Dean for Student Affairs
E-mail : [email protected]

ผศ.ปัทมา พยุงวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Asst. Prof. Pattama Payungwong
Vice-Dean for Academic Affairs and Research
E-mail : [email protected]

อาจารย์มันทนา รังษีกุล
ผู้ช่วยคณบดี
Mrs. Mantana Rangsrikul
Assistant to the Dean
E-mail : [email protected]