ข่าวกิจกรรม

CP ร่วมหารือกับม.ราชมงคลพระนคร เพื่อค้นหาผู้ประกอบการยุคใหม่

CP ร่วมหารือกับม.ราชมงคลพระนคร เพื่อค้นหาผู้ประกอบการยุคใหม่

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P.GROUP) นำทีมโดยดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P.GROUP) พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

โดยได้มีการหารือถึงโครงการ “The Next Gen สร้างคน สร้างงาน สร้างไอเดียธุรกิจ” วัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อให้นิสิต/นักศึกษาได้ยกระดับความรู้ และความสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจจากการปฏิบัติจริง และสร้างจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของธุรกิจ ทั้งนี้โครงการได้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 9 กลุ่ม ซึ่งมีกำหนดการเข้าอบรมก่อนลงร้านจริง ในวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 และจะมีการส่งแผนแนวคิด และนำเสนอคณะกรรมการในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการหารือในการให้คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ในการจัดโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งทางบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จะดำเนินการตกลงทำความร่วมมือ MOU กับทางมหาวิทยาลัย ในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ยังได้มีการนำเสนอโครงการสรรหาผู้นำรุ่นใหม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อจะสรรหาและคัดเลือกนิสิต/นักศึกษารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำและมีความสนใจเป็นผู้ประกอบการธุรกิจมาร่วมงานกับทางเครือฯ ต่อไป

ที่มา นายธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์
หัวหน้างานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร