ข่าวกิจกรรม

DBA ปริญญาเอก มทร.พระนคร “อบรมการประกันคุณภาพและการรับรองวิทยฐานะทางวิชาการและวิขาชีพของหลักสูตรตามมาตรฐานสากล”

DEF_4757
DEF_4702
DEF_4764
DEF_4682
DEF_4671
DEF_4658

DBA ปริญญาเอก มทร.พระนคร
“อบรมการประกันคุณภาพและการรับรองวิทยฐานะทางวิชาการและวิขาชีพของหลักสูตรตามมาตรฐานสากล”
เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) ได้จัด “โครงการอบรมการประกันคุณภาพและการรับรอง วิทยฐานะทางวิชาการและวิขาชีพของหลักสูตรตามมาตรฐานสากล” โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมโครงการฯ ในการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก (DBA) ในหัวข้อ“การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพี่อส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล” วิทยากรโดย คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา และการบรรยายในหัวข้อ “กระแสโลก กระแสเรา (TO BE, SUPERNOVA DBA) วิทยากรโดย ผศ.ดร. ชยุต ภวภานันท์กุล เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
รับชมภาพเพิมเติม : คลิก