สิทธิประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี

สิทธิประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และ ระดับปริญญาตรี

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ดำเนินการด้านการประกันภัยอุบัติเหตุให้กับบุคลากร และนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาในการคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ
– นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 00.01 น.
– บุคลากร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น.

2. กรณีประสบอุบัติเหตุ โรงพยาบาลที่สามารถเข้ารับการรักษาได้โดย “ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล”
เพียงยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุ พร้อมบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.มิชชั่น / รพ.บางโพ / รพ.เกษมราษฎร์ (ประชาชื่น) และ รพ.พญาไท 2

3. กรณีเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่นๆ สามารถทำได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้
– สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองไปก่อน
– นำเอกสารหลักฐานมาเบิกค่าสินไหมทดแทนคืน ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาหน้าสมุดธนาคาร (ชื่อบุคคลที่เบิกประกันเท่านั้น) โดยบุคลากรส่วนกลาง ติดต่อที่กองบริหารงานบุคคล ส่วน บุคลากรและนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่ตนเองสังกัด

4. ค่ารักษาพยาบาลสามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน 20,000 บาท ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง

5. กรณีเสียชีวิต
– ด้วยอุบัติเหตุ หรือกลายเป็นผู้ทุพพลภาพถาวร โดยรับค่าสินไหม รายละ 200,000 บาท
– กรณีเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ จ่ายค่าปลงศพรายละ 30,000 บาท

เอกสารหลักฐานการขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุสำหรับสถานศึกษา ติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง (จากสถานพยาบาล)
3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (จากสถานพยาบาล)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
5. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร (ชื่อนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุเท่านั้น) 1 ฉบับ
6. กรณีที่ใบเสร็จรับเงินตัวจริงหาย ใบรับรองแพทย์สูญหาย ถูกทำร้ายร่างกาย หรือถูกชิงทรัพย์
ต้องมีสำเนาใบ แจ้งความหรือรายงานบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เอกสารกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุสำหรับสถานศึกษา ติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต (ทะเบียนบ้านระบุ เสียชีวิต)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับผลประโยชน์ (ทะเบียนสมรส/ ทะเบียนสมรส+ใบหย่า)
4. สำเนาใบมรณบัตร
5. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพจากแพทย์
6. สำเนารายงานบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ (รับแจ้ง-สิ้นสุด)
7. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ถ้ามี)
8. ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

ผู้เอาประกันสามารถยื่นแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ได้ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน
ณ งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคารพร้อมมงคล (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 665 3555 ต่อ 2401-2

ดาวน์โหลดเอกสารกรมธรรม์และเอกสารขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน