ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.ศรีสุดา อินทมาศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Dr.Srisuda Intamas
Vice-Dean for Student Affairs
E-mail : srisuda.i@rmutp.ac.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
sa01
นางลาวัลย์ สายสุวรรณ
Mrs. Lawan Saysuwan
: หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

E-mail : Lawan.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
acc28
อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์
Mr.Phonlaphat Phoonlaboon
: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
: หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม
E-mail : Phonlaphat.P@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
cis015
อาจารย์ศราวุธ แดงมาก
Mr.Sravudh Daengmak
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
E-mail : sravudh.d@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2362
ประวัติ
saf04
นายธีระวัฒน์ เพ็ญภินันท์
Teerawat Penpinan
ปฏิบัติหน้าที่งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
และทรานสคริปกิจกรรม

E-mail :montira_35@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
sa09
นางสาวมณฑิรา แจ้งเนตร
Miss Montira Jaengnet
ปฏิบัติหน้าที่งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
และทรานสคริปกิจกรรม

E-mail :montira_35@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
Acc_7
อาจารย์คัมภีร์ เนตรอัมพร
Mr. Khampee Netumporn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
E-mail : khampee.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
it0015
อาจารย์อนุมาศ แสงสว่าง
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
E-mail : anumas.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2312
sa06
นางสาวนุชนาจ รัชฎาวรรณ์
Miss Nuchanat Rachadawan
หัวหน้างานทุนการศึกษา
E-mail :nuchanat.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2402
saf03
นางสาวณัฐวรรณ จันทร์พ่วง
Miss Nattawan Chanpong
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทุนการศึกษา
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานกีฬา

E-mail :nattawan.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2402
sa04
ว่าที่ร้อยตรีวีระพล ปันมาเชื้อ
Mr. Veerapon Panmachua
หัวหน้างานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และวิชาทหาร
E-mail :Veerapon.pa@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
kti001-scaledนางสาวสุธัญญา มั่งมี
Suthanya Mangme
ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณฝ่ายกิจการนักศึกษา
E-mail :suthanya.m@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
sa07
นายศุภกร โพธิ์ทอง
Mr.Supakorn Pootong
ปฏิบัติหน้าที่งานแนะแนวการศึกษา
E-mail :Supakorn.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
cpe2
นางสาวอัจฉรา ตะยาภิวัฒนา
Mrs. Achara Tayapiwattana

- ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานกิจกรรมนักศึกษา
- ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานกีฬา

E-mail :achara.p@hotmail.com
Tel :02-665-3555 ต่อ 2401