ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.ศรีสุดา อินทมาศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Dr.Srisuda Intamas
Vice-Dean for Student Affairs
E-mail : srisuda.i@rmutp.ac.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
kit001
นางลาวัลย์ สายสุวรรณ
Mrs. Lawan Saysuwan
: หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานศิลปวัฒนธรรมและงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

E-mail : Lawan.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
cis015
อาจารย์ศราวุธ แดงมาก
Mr.Sravudh Daengmak
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรมและงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
E-mail : sravudh.d@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2362
ประวัติ
acc-03
อาจารย์รณพร พิทักษ์มวลชน
Miss.Ronnaphon Pitakmualchon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปกิจกรรม
E-mail : ronnaphon.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_7
อาจารย์คัมภีร์ เนตรอัมพร
Mr. Khampee Netumporn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

หัวหน้างานกีฬา
E-mail : khampee.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
it0015
อาจารย์อนุมาศ แสงสว่าง
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
E-mail : anumas.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2312
kit007
อาจารย์ศุภกร โพธิ์ทอง
Mr.Supakorn Phothong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้าแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และหัวหน้างานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

E-mail :Supakorn.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
kit004
นางสาวนุชนาจ รัชฎาวรรณ์
Miss Nuchanat Rachadawan
ปฏิบัติหน้าที่งานทุนการศึกษา
E-mail :nuchanat.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2402
kit005
ว่าที่ร้อยตรีวีระพล ปันมาเชื้อ
Mr. Veerapon Panmachua
ปฏิบัติหน้าที่งานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และวิชาทหาร, งานกีฬา
E-mail :Veerapon.pa@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
kit008
นางสาวมณฑิรา แจ้งเนตร
Miss Montira Jaengnet
ปฏิบัติหน้าที่งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
และทรานสคริปกิจกรรม

E-mail :montira_35@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
cpe2
นางสาวอัจฉรา ตะยาภิวัฒนา
Mrs. Achara Tayapiwattana
ปฏิบัติหน้าที่งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
และทรานสคริปกิจกรรม, ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานกีฬา
E-mail :achara.p@rmutp.ac.th
Tel :02-665-3555 ต่อ 2401
kit002
นายธีระวัฒน์ เพ็ญภินันท์
Teerawat Penpinan
ปฏิบัติหน้าที่งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
และทรานสคริปกิจกรรม

E-mail :montira_35@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401