ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Asst.Prof. kasidech Sutthivanich
Vice-Dean for Student Affairs
E-mail : [email protected]

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
sa01
นางลาวัลย์ สายสุวรรณ
Mrs. Lawan Saysuwan
: หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
acc28
อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์
Mr.Phonlaphat Phoonlaboon
: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
: หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
cis015
อาจารย์ศราวุธ แดงมาก
Mr.Sravudh Daengmak
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2362
ประวัติ
saf04
นายธีระวัฒน์ เพ็ญภินันท์
Teerawat Penpinan
ปฏิบัติหน้าที่งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
และทรานสคริปกิจกรรม

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
sa09
นางสาวมณฑิรา แจ้งเนตร
Miss Montira Jaengnet
ปฏิบัติหน้าที่งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
และทรานสคริปกิจกรรม

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
teacher_eng
อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์
Viranpatch Asampinpongs
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
ccd03
นปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน
Napapach Thirapattanapokin
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2103
sa06
นางสาวนุชนาจ รัชฎาวรรณ์
Miss Nuchanat Rachadawan
หัวหน้างานทุนการศึกษา
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2402
saf03
นางสาวณัฐวรรณ จันทร์พ่วง
Miss Nattawan Chanpong
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทุนการศึกษา
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานกีฬา

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2402
sa04
ว่าที่ร้อยตรีวีระพล ปันมาเชื้อ
Mr. Veerapon Panmachua
หัวหน้างานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และวิชาทหาร
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
sa02
นางสาววรัญญา สมศิริ
Miss Warunya somsiri
: หัวหน้างานกีฬา
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401