ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Asst.Prof. kasidech Sutthivanich
Vice-Dean for Student Affairs
E-mail : [email protected]

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
sa01
นางลาวัลย์ สายสุวรรณ
Mrs. Lawan Saysuwan
: หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
Acc_13
อาจารย์ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์
Mr.Thanawat Sudjidsomphote
: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
: หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
saf04
นายธีระวัฒน์ เพ็ญภินันท์
Teerawat Penpinan
ปฏิบัติหน้าที่งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
และทรานสคริปกิจกรรม

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
sa09
นางสาวมณฑิรา แจ้งเนตร
Miss Montira Jaengnet
ปฏิบัติหน้าที่งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
และทรานสคริปกิจกรรม

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
teacher_eng
อาจารย์ญาณินท์ สายหยุด
Miss. Yanin Saiyood
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2372
ccd03
นปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน
Napapach Thirapattanapokin
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2103
sa06
นางสาวนุชนาจ รัชฎาวรรณ์
Miss Nuchanat Rachadawan
หัวหน้างานทุนการศึกษา
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2402
saf03
นางสาวณัฐวรรณ จันทร์พ่วง
Miss Nattawan Chanpong
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทุนการศึกษา
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานกีฬา

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2402
sa04
ว่าที่ร้อยตรีวีระพล ปันมาเชื้อ
Mr. Veerapon Panmachua
หัวหน้างานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และวิชาทหาร
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401
sa02
นางสาววรัญญา สมศิริ
Miss Warunya somsiri
: หัวหน้างานกีฬา
: ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2401