วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ปรัชญา (Philosophy)

ปณิธาน (Determination)

ผลิตบัณฑิตมืออาชีพที่มีคุณภาพ และคุณธรรม บนพืีนฐานเทคโนโลยีแห่งโลกธุรกิจ

สร้างบัณฑิตคู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี นำบริหารธุรกิจสู่โลกสากลมุ่งมั่นเป็นผุ้นำการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ สร้างบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมสู่โลกธุรกิจ

คำนิยมหลัก (Core Value)

เป้าหมายสูงสุด (Untimate Goal)

อัตลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ (BUS Identity)

สร้างสรรค์คนดี มีคุณภาพ สู่สังคมมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตเป็นนักธุรกิจชั้นนำ แห่งโลกธุรกิจในระดับสากลบัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands-on
ใฝ่รู้ : Keenness
สู้งาน : Determination
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี : Techonological expertise

เอกลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ (ฺBUS Uniqueness)

พันธกิจ (ฺMIssion)

นักธุรกิจมืออาชีพ* จัดการศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตราฐานสากล
* สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัฒกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ภาคการผลิตและบริการ
* บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

* ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
* ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม