การพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ” โดยมี ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่ นายบุญเลิศ เต็มคอน ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านถ้ำเสือ รวมไปถึงคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นได้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการตลาดให้แก่สมาชิกชุมชนบ้านถ้ำเสือเพื่อสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรฐกิจพอเพียง การสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชนบ้านถ้ำเสือ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด ต่อไป ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาดเพื่อพร้อมก้าวสู่โลกดิจิตอล 4.0

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่าน สาขาวิชาการตลาดได้จัดโครงการ “การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาดเพื่อพร้อมก้าวสู่โลกดิจิตอล 4.0 ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดเป็นประธานเปิดโครงการ ในการนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษพร้อมให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษกับนักศึกษาเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 โดยได้รับเกียตริจากคุณพงษ์พันธ์ คงอยู่ และ อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมมงคลอาภาเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่