โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนครได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ 3 (การนำเสนองานวิจัย) ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA เป็นวิทยากรบรรยาย โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้การเขียนข้อเสนอการวิจัยไปจนถึงการฝึกปฏิบัติการนำเสนอข้อเสนอการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาค
ที่มา/ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้ทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยประธานและคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพฯ มีดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล อุปนายกสมาคมคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ/หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม มทร.สุวรรณภูมิ (กรรมการ) และ อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี รองผู้อำนวยการ สำนักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (กรรมการและเลขานุการ) ทั้งนี้ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ขอขอบพระคุณประธานและกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตลอดจนผู้กำกับดูแล และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) อาคารมงคลอาภภา คณะบริหารธุรกิจ
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ
รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

ไหว้ครู “ศิษย์น้อมวันทา บูชาครู” (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2560

วันนี้ (5 สิงหาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจได้จัดพิธีไหว้ครู “ศิษย์น้อม วันทา บูชาครู” (ภาคสมทบ) โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ในพิธียังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบันการเงินและสถาบันการศึกษา

วันนี้ (3 สิงหาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบันการเงินและสถาบันการศึกษา โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจพร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและงานสหกิจศึกษา เพื่อวางแผนพัฒนาความร่วมมือและมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการธนาคารในยุคปัจจุบันให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะออกสหกิจศึกษา และพร้อมยังสามารถต่อยอดความความรู้ที่ได้รับและนำไปใช้ในการทำงานอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร)

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

 

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจได้จัดพิธีไหว้ครู “ศิษย์น้อม วันทา บูชาครู” โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ในพิธียังได้จัดให้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมและด้านวิชาการ และรางวัลประกวดพานไหว้ครู โดยพิธีไหว้ครูครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการจิตอาสา พาน้องทำดี เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพาน้องทำดี เฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และและนักศึกษาทั้ง 3 คณะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้นอกเหนือจากเป็นการร่วมแรงร่วมใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักศึกษาศูนย์พณิชยการพระนคร ที่จะร่วมกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาศูนย์พณิชยการพระนครแล้ว ยังเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 อีกด้วย
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก