พี่สอนน้องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

พี่สอนน้องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21       อาจารย์กรรณิการ์ จะกอ […]

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำเดือนครั้งที่ 1/2561-2562 […]