คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (ระยะที่ 2)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 […]

การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาการบัญชี)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาการบัญชี) […]

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ก้าวสู่ 4.0 จัดสัมมนา “Disruptive Technology เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ […]

โครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรฐกิจของชุมชน ระยะที่ 2

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรฐกิจของชุมชน […]

คณะบริหารธุรกิจ “จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 62″

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562” […]

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมมอบนโยบาย-ขับเคลื่อนหน่วยงาน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึษา คณะบริหารธุรกิจ ประชุมมอบนโยบาย-ขับเคลื่อนงานฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 6 […]

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ฯ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ […]