บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทTCAS และโควตา ปวช./ปวส.

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภท TCAS Portfolio (มัธยมปลาย) และประเภทกรณีพิเศษ (โควตา) ปวช./ปวส.ประจำปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 โดยจะประกาศผลการสอบ ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 #ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th

**เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการสอบ ขอให้ทำข้อสอบได้และสอบติดนะครับ ^^**

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

การประชุมหารือความร่วมมือ ณ สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560)  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารคณะ ร่วมหารือ กับ H.E Mr. Saif  Alshamisi เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับสถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ได้ร่วมหารือเพื่อความร่วมมือทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว รวมไปถึงการเป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่นักธุรกิจและประชาชนที่สนใจทั้งสองประเทศ และยินดีเข้าร่วมดำเนินงานจัดทำ Road map ร่วมกันเพื่อให้ดำเนินโครงการเป็นรูปธรรม ณ สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ
รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2560 ) ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อาจารย์กรรณิการ์ จะกอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2560-2561 ระหว่างธนาคารออมสิน กับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับ 16 สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น” พร้อมเปิด “มหาวิทยาลัยประชาชน” จัดหาอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย สร้างห้องเรียนภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่น มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และช่วยเหลือสังคม ในการนี้ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้มีอำนาจแทนธนาคารออมสิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างความร่วมมือตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และร่วมมือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ฯลฯ ให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ผู้ประกอบการอื่นๆ SMEs ผู้ประกอบการ SMEs Start Up และอื่นๆ ให้ก้าวไปสู่ธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ณ ห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

บรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าที่บัณฑิต มทร.พระนครได้ฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวให้โอวาทและสังเกตุการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 จะมีขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2560

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ซึ่งมีนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจาก 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิมพ์พิศา ศรีสุเมธากุล ที่ปรึกษา CPF training center พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรพิเศษ และะในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อ “ประเด็นการทำโครงการงานสหกิจ” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และรูปแบบของการทำโครงอย่างถูกต้องและถูกวิธี จากนั้นหัวหน้าสาขาวิชา ได้กล่าวให้โอวาทนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับการสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ศูนย์พณิชการพระนคร จุดรวมพลของกลุ่มบุคคล พระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้ง 3 คณะ ร่วมเป็นจิตอาสา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ ม.ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดตั้งเป็นจุดรวมพลของกลุ่มบุคคล/หน่วยงานร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพ / ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

โครงการการเตรียมพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

วันนี้ (18 ตุลาคม 2560) สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการการเตรียมพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิภา เจริญกิจสุพัฒน์,CFP® ผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ จำกัดพร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ที่ปรึกษาการเงินและระบบสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่สนใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ Single License
จากนั้นในช่วงบ่าย ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา และอาจารย์บุญญิสา พ่วงเสมา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ได้เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการลงทุนและเป็นการสนันสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษานอกห้องเรียนของวิชาการสัมมนาทางการเงินต่อไป
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ”

วานนี้ (11 ตุลาคม 2560) ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉวีวรรณ สุคันธรัต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณนงลักษณ์ ทองนาค ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ คุณนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันท์ หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจการประเมินฯ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม