ข่าวกิจกรรม

การสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ปี2560 (รายใหม่)

งาน กยศ. (กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้มีการจัดการสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยคณาจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเป็นคณะกรรมกลางในการสัมภาษณ์ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ข่าว/ภาพข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร