ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนการศึกษา “อดิสร-อวบแก้ว โฆวินฑะ” มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน

ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

ด้วยกองทุนการศึกษา “อดิสร-อวบแก้ว โฆวินฑะ” มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา โดยขอให้ส่งรายชื่อนักศึกษาตามแบบฟอร์มดังแนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-665-3555 ต่อ 2402
[wpfilebase tag=’attachments’]