ข่าวประกาศ

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 (รอบที่ 2)

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (ให้นับปี พ.ศ. ที่เกิด) ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างกำลังศึกษาเล่าเรียน (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2