ข่าวกิจกรรม

การคัดเลือกสถานประกอบการเพี่อจัดจำหน่ายอาหารให้กับบุคลากรและนักศึกษา ภายในโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการ ในการคัดเลือกสถานประกอบการเพี่อจัดจำหน่ายอาหารให้กับบุคลากรและนักศึกษา ภายในโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมี ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน อ.บุญเรียม ทะไกรราช และ อ.มันทนา รังษีกุล ผู้ช่วยคณบดี ร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือก ทั้งนี้มีสถานประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 4 ร้านค้า ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร