ข่าวกิจกรรม

การบรรยายหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย “หลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ