ข่าวกิจกรรม

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 Online

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 Online ผ่าน Facebook LIVE โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกท่าน พร้อมทั้งได้ทำความรู้จักกับทีมผู้บริหาร อาจารย์ และหน่วยงานที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องติดต่อประสานงานระหว่างที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยถึง 4 ปีเต็ม เช่น งานทะเบียนและประมวลผล งานการเงินการบัญชี งานหลักสูตร งานวิชาทหาร งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานสวัสดิการ งานกิจกรรมและทรานสคริป เป็นต้น อีกทั้งนักศึกษา ยังได้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และคณะบริหารธุรกิจ เรียนรู้และเข้าใจ ความสำคัญ และเล็งเห็นคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจในตัวตนที่จะเป็น “นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ”