ข่าวกิจกรรม

การประชุมการถอดบทเรียนของโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภูมิปัญาท้องถิ่น ปี 1

การประชุมการถอดบทเรียนของโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภูมิปัญาท้องถิ่น ปี 1

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมการถอดบทเรียนของโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภูมิปัญาท้องถิ่น ปี 1 ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ) พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการถอดบทเรียนของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินโครงการ อีกทั้งยังเป็นการปรึกษาหารือ พร้อมร่วมกันหาทางออกในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร และงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ
จัดการประชุมโดย : งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย