ข่าวกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัด “การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559” ของนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกษธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อร่วมหาแนวทางพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษ (สกอ.) กำหนด โดยให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายและเป้าหมายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับทที่ใช้งานได้ Working Knowledge และจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเปิดโอกาสและเสริมแรงจูงใจสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และชี้แจ้งนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่ สกอ. กำหนด โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำโดย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวแนะนำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และนักศึกษาต้องเข้าร่วม และ ทรานสคริปกิจกรรม มทร.พระนคร.
และผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ นำโดย ดร.ปริญญา มากลิ่น กล่าวชี้แจงในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ผศ.จำนงค์ จันทโชโต รองคณบดีฝ่ายวางแผน กล่าวชี้แจงในเรื่อง ยุทธศาสตร์การวางแผนและพัฒนานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปต่างประเทศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤธุรกิจ (อ.สุวีณา รุ่งโรจน์รัตนากร) และหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ดร.รัตนาวลี ไม้สัก) ชี้แจงเรื่อง การจัดการเรียนการสอน ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้างานหลักสูตร (อ.บุญเรียม ทะไกรราช) กล่าวชี้แจงในเรื่อง การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และเข้าร่วมงานในระดับนานาชาติ อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี และ ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์) กล่าวถึงปัญหา อุสรรคในการเรียนการสอน และมุมมองในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหภาพยุโรป และผู้ประสานกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อทำความตกลงทางวิชาการ MOU (อ.กำพร สุวรรณฉิม) ชี้แจงในเรื่อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปต่างๆ กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ สัดส่วนนักศึกษาและคณาจารย์จากประเทศที่มาแลกเปลี่ยนการเรียน-การสอน
และได้รับเกียรติจาก คุณศุภกิตติ์ วงศ์ตั้งสกุล และ คุณจริพันธ์ จันทรารมณ์ ศิษย์เก่าที่เคยเข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา” ประเทศมาเลเซียและเยอรมณี แนะนำแนวทางและประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน และ คุณธนภณ ทัพมงคล นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 เป็นนักศึกษาที่ได้ผลสอบคะแนน TOEIC ของคณะบริหารธุรกิจสูงสุด 930 คะแนน ร่วมแนะนำวิธีการและเทคนิคการสอบ TOEIC และเทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับดี ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6

 

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่