ข่าวกิจกรรม

การประชุมอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2559

วันนี้ 9 มกราคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โดยงานวิชาการและวิจัย ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้มี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.บุญธรรม พรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวางแผน อ.วรรณวิมล นาคทัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้างานหลักสูตร พร้อมหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์พิเศษได้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์พิเศษในการปฏิบัติการสอน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก