ข่าวกิจกรรม

การประชุม “รับทราบนโยบายแผนปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ”

วันนี้ (5 มิถุนายน 2558) ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานการประชุม
บุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ ในเรื่อง“รับทราบนโยบายแผนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
คณะบริหารธุรกิจ” โดยมีผู้บริหารคณะเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายแผนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ท่านคณบดี
ได้เน้นย้ำในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรเป็นสิ่งสำคัญโดยต้องเริ่มจากตัวบุคลากรต้องมีการ
ให้บริการที่ดีแก่นักศึกษาและบุคคลภายนอก ถ้าบุคลากรให้การบริการที่ดีย่อมส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีตามไปด้วย ณ ห้อง L309 อาคารพร้อมมงคล