ข่าวกิจกรรม

การฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ซ้อมใหญ่ มทร.ธัญญบุรี)

การฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงกัน
ข่าว : กองสื่อสารองค์กร มทร.พระนคร
ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร