ข่าวกิจกรรม

การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาดเพื่อพร้อมก้าวสู่โลกดิจิตอล 4.0

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่าน สาขาวิชาการตลาดได้จัดโครงการ “การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาดเพื่อพร้อมก้าวสู่โลกดิจิตอล 4.0 ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดเป็นประธานเปิดโครงการ ในการนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษพร้อมให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษกับนักศึกษาเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 โดยได้รับเกียตริจากคุณพงษ์พันธ์ คงอยู่ และ อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมมงคลอาภาเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่