ข่าวกิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ

 

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ” จากนั้นได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม อาทิเช่น กิจกรรม “เข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจงาน และสุนทรียสนทนา” กิจกรรม”Mindset” กิจกรรม “จุดแข็งจุดอ่อน” และ การทำ Work shop โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ รวยรวยและคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
โครงการโดย : งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ