ข่าวกิจกรรม

การสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อ.บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี และ อ.สโรชิน แผ้วพลสง หัวหน้าโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ลงพื้นดูแลความเรียบร้อยในการสอบคัดเลือกและเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง 7207 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพข่าวเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร