ข่าวกิจกรรม

การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาการบัญชี)

การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาการบัญชี)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง หัวหน้าโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร จัดการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาการบัญชี) ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และยังได้รับเกียรติจาก คุณรัฐพงศ์ กาพย์เกิด เจ้าของบริษัทรัฐพงศ์การบัญชีและกฎหมาย จำกัด และคุณทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา (วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ) เป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากภายนอกอีกด้วย ณ ห้อง 7202 ชั้น 2อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ