ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

การสัมมนาเรื่อง “Business Opportunity in Thailand”

วันที่ 25 เมษายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ Executive MBA program มหาวิทยาลัย Paris-Dauphine ประเทศฝรั่งเศส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Business Opportunity in Thailand” และได้รับเกียรติจาก อ.นภพรรษ ฤดีสุนันท์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และผู้รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (ห้องประชุมสัญจร) อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ