ข่าวกิจกรรม

การเขียนข่าวและเลือกภาพประกอบข่าวที่มีประสิทธิภาพ (ช่วงเช้า)

“คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร”

เร่งสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อ Social Media

ได้จัด “โครงการอบรม 3 ขั้นตอน การเขียนข่าวและเลือกภาพประกอบข่าวที่มีประสิทธิภาพ” เพี่อให้หัวหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะการการเขียนข่าวเพี่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี ผ่านสื่อ Social Media (facebook, website) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ทั้งนี้ผู้บริหารคณะได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการและมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมกว่า 60 คน ในช่วงเข้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง วิธีสร้างสรรค์เหตุการณ์ทั่วไปให้เป็นประเด็นข่าว การเขียนข่าวขั้นพื้นฐานด้วยหลัก 5W1H และ เทคนิคการเลือกภาพประกอบข่าว โดย อ.เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร และ อ.กุลธิดา สายพรหม เจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง R 101 คณะบริหารธุรกิจ

RMUTP_News (1)
RMUTP_News (7)
RMUTP_News (8)
RMUTP_News (10)
RMUTP_News (34)
RMUTP_News (35)
RMUTP_News (43)
RMUTP_News (45)
RMUTP_News (46)
RMUTP_News (50)
RMUTP_News (54)
RMUTP_News (55)
RMUTP_News (62)
RMUTP_News (64)
RMUTP_News (69)
RMUTP_News (73)
RMUTP_News (87)
RMUTP_News (89)
RMUTP_News (90)
RMUTP_News (92)
RMUTP_News (95)
RMUTP_News (99)
RMUTP_News (105)
RMUTP_News (108)
RMUTP_News (136)
RMUTP_News (140)
RMUTP_News (143)
RMUTP_News (147)
RMUTP_News (153)
RMUTP_News (155)
RMUTP_News (158)
RMUTP_News (159)
RMUTP_News (171)
RMUTP_News (185)
RMUTP_News (186)
RMUTP_News (187)
RMUTP_News (190)
RMUTP_News (196)
RMUTP_News (203)
RMUTP_News (338)
RMUTP_News (348)
RMUTP_News (351)