ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!! แจ้งกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 4 – 22 กรกฎาคม 2559 (Update 01/07/59)

Final-ปรับพื้น-01


ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน  ระหว่างวันที่ 4- 22  กรกฎาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. *(Update 01/07/59)

หมายเหตุ : เนื่องด้วยอาจารย์หมวดวิชาภาษาต่างประเทศติดภาระงานสอนของนักศึกษาภาคฤดูร้อน

ขอให้นักศึกษาทุกท่านปฏิบัติดังนี้

  1. นักศึกษาทุกท่านตรวจสอบรายชื่อวันเวลา และห้องเรียน หากท่านชำระเงินแล้วไม่ปรากฏรายชื่อ   ให้นักศึกษาติดต่อที่ สำนักงานบริการวิชาการ  ห้อง 2213  อาคาร 2  ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ก่อนเข้าห้องเรียน
  2. วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาทุกท่านจะต้องสอบเพื่อวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เวลา 15.00 -16.10 น.

หมายเหตุ: ขอให้นักศึกษาเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน ทั้งกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ , และวิชาชีพ  หากนักศึกษาท่านใดไม่เข้าเรียนจะส่งผลต่อรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 2559  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะแจ้งผลการเข้าเรียนของนักศึกษาให้ผู้ปกครองรับทราบหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน


หลักสูตรทั่วไป


หลักสูตรภาษาอังกฤษ